• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Wie is Helpt Elkander

Helpt Elkander is een woningstichting die al meer dan 100 jaar bestaat en een heel herkenbare positie heeft in de gemeente Nuenen. In de kernen Nuenen, Gerwen en Nederwetten verhuurt Helpt Elkander ongeveer 1.350 woningen aan haar klanten. Helpt Elkander staat dichtbij haar huurders en is lokaal sterk verankerd in de Nuenense samenleving.

Organisatiestructuur

De organisatie van Helpt Elkander is als volgt opgebouwd:

Organogram

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur. De taken zijn deels statutair vastgelegd, deels omschreven in een reglement RvC en een profielschets
Bestuur en Raad van Commissarissen hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. Het is de eerste zin van de governancecode woningcorporaties. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. De visie op bestuur en toezicht is de weloverwogen mening van commissarissen en bestuur over het toezicht en hoe zich dat zou moeten ontwikkelen.  

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:
- Mevrouw drs. C.F.H. (Carla) Grootjen, voorzitter RvC
- De heer ir. R.A.M.M. (Robèrt) Gradus, lid (op voordracht van de huurders benoemd)
- De heer P.W. (Wim) Hoogers, lid
- De heer W.R. (Willem) Ligtvoet, lid (op voordracht van de huurders benoemd)

​Een overzicht van de personen in de Raad van Commissarissen inclusief hun hoofd- en nevenfuncties vindt u in het rooster van aftreden.

De directeur-bestuurder

Helpt Elkander heeft een eenhoofdig bestuur. De functie van directeur-bestuurder wordt vanaf 1 juni 2021 ingevuld door de heer S.D.F.J. (Sylvester) Putters. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de organisatie. De taken zijn omschreven in het reglement Bestuur.

De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Commissarissen en moet voldoen aan de profielschets

Medewerkers

Binnen de teams Wonen, Vastgoed, Bedrijfsvoering, Beleid en Ondersteuning werken in totaal 17 enthousiaste medewerkers. 

Beloningsbeleid Raad van Commissarissen en bestuur

Het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen en het bestuur voldoet aan de richtlijnen van de brancheorganisatie en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties. De beloning wordt verantwoord in het jaarverslag.

Webdesign: De Geus Internet