• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Medehuurderschap en inwoning

U vraagt bij ons toestemming aan voor medehuurderschap:

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is uw partner vanuit rechtswege automatisch medehuurder. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de partner het hoofdverblijf heeft in de woning. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst. Als u alleen een samenlevingscontract heeft, is uw partner niet automatisch medehuurder.

De medehuurder wordt niet op het huurcontract vermeld, maar heeft wel dezelfde rechten en plichten als de huurder, zoals de huurbetaling. Bij vertrek of overlijden van de huurder zet de medehuurder de huurovereenkomst automatisch voort.

Een aanvraag tot medehuurderschap dient u in via het formulier aanvraag medehuurderschap.

Inwonende kinderen

Per 1 januari 2024 is wet Huurbescherming weeskinderen in werking getreden. Dit betekent dat thuiswonende jongvolwassenen (16-28 jaar) - bij het overlijden van de ouder - in de woning mogen blijven wonen tot hun 28 jaar.

Beëindiging medehuurderschap

Als 1 van de huurders het medehuurderschap wil beëindigen, dan moet degene die het medehuurderschap wil beëindigen dit schriftelijk aan ons doorgeven. Dat kan via het formulier beëindigen samenwonen.

Inwoning

Verzoek inwoning indienen

Als u iemand bij u in de woning wilt laten wonen, kunt u een verzoek tot inwoning bij ons indienen. Of u toestemming tot inwoning krijgt, hangt af van verschillende factoren. Wij kijken bijvoorbeeld naar het totaal aantal bewoners, de grootte van de woning, eventuele huurachterstanden en meldingen van overlast. Als wij redenen hebben om u geen toestemming te verlenen, lichten wij onze beslissing altijd toe.

Een goedkeuring tot inwoning is altijd van tijdelijke aard. De persoon die inwoont, heeft niet dezelfde rechten en plichten als de huurder van de woning. U blijft als huurder alleen verantwoordelijk. Uw huisgenoot kan geen aanspraak maken op de woning als de huurovereenkomst eindigt. U bent als huurder wel verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van degene die bij u inwoont.

Inwoning kan gevolgen hebben voor uw toeslag(en) of uitkering. Ga dus goed na of er iets voor u verandert. Zo voorkomt u dat u voor verrassingen komt te staan.

Het indienen van een verzoek tot inwoning kan door het invullen van het formulier ​aanvraag toestemming inwoning.

Mantelzorgers

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Want zij zorgen langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden. Helpt Elkander moedigt mantelzorg aan en verleent daarom graag toestemming tot inwoning aan de persoon die een zieke huurder wil verzorgen en daarvoor bij de huurder wil wonen. Let op: deze inwoning is altijd tijdelijk van aard en leidt nooit tot medehuurderschap. Het doel van het verlenen van mantelzorg mag niet het verkrijgen van de woning zijn. Bij overlijden van de huurder of door opzegging van de huur door de huurder kan de mantelzorger dus geen aanspraak maken op de woning. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning van Helpt Elkander moet u ingeschreven staan als woningzoekende. Wij adviseren mantelzorgers zich daarom in te schrijven als woningzoekende.

 

Webdesign: De Geus Internet