• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Urgentie

Heeft u met spoed woonruimte nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet meer in uw woning kunt blijven wonen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan bestaat er voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. Om dit te krijgen, vraagt u urgentie aan.

Eén urgentieregeling in het Stedelijk Gebied Eindhoven

Er is 1 urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze urgentieregeling uit te voeren.

Komt u in aanmerking voor urgentie?

Niet iedereen krijgt urgentie. Dit zijn de voorwaarden:

Om urgentie te krijgen moet ook uw persoonlijke situatie aan een aantal criteria voldoen. In de urgentiefolder vindt u voorbeelden van situaties waarin u wel of niet in aanmerking komt voor urgentie.

Waar vraagt u urgentie aan?

Uw situatie bepaalt waar u uw urgentieaanvraag moet indienen. Wordt uw aanvraag op de juiste plek ingediend, dan kan deze ook sneller in behandeling genomen worden. Hieronder leest u waar u urgentie kunt aanvragen.

Bij het indienen van de aanvraag betaalt u €45,-. U krijgt dit bedrag alleen terug als u urgentie wordt toegewezen.

Hoe vraagt u urgentie aan?

Afhankelijk van het type urgentie dat u wilt aanvragen, neemt u contact op met één van de woningcorporaties of gemeenten van het SGE. Welke corporatie of gemeente u kiest, maakt niet uit. Dit heeft namelijk géén invloed op eventuele toekenning van de urgentie of toewijzing van een woning. In een persoonlijk gesprek bespreken wij uw situatie en urgentieaanvraag. Ter voorbereiding van dit gesprek vult u het aanvraagformulier  in en zet u op papier waarom u urgentie aanvraagt. Verder verzamelt u de stukken die uw verhaal onderbouwen en neemt u het volgende mee naar het gesprek:

Om een goede afweging te kunnen maken, komt het regelmatig voor dat er nog aanvullende stukken worden opgevraagd. Houdt u hier rekening mee?

Beoordeling van uw aanvraag

Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie (niet zijnde Wmo) dan beoordeelt een Urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie Wmo, sociale of volkshuisvestelijke urgentie toetst de gemeente of de woningcorporatie uw aanvraag.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden en criteria van de Urgentieverordening. Uw situatie wordt zorgvuldig bekeken en men houdt rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijkt men naar wat u zelf heeft gedaan om woonruimte te vinden. Zo wordt gekeken of het ten opzichte van andere woningzoekenden eerlijk is om u voorrang te geven. Want voorrang voor u, betekent langer wachten voor de ander. Binnen 6 weken krijgt u bericht.

Als u een urgentiebeschikking krijgt, wordt u aan een willekeurige corporatie in het SGE gekoppeld. De aan u toegewezen corporatie biedt u in principe binnen 6 maanden een passende woning aan. Dit is een woning die qua prijs en functionaliteit past bij uw situatie. Omdat de corporaties afhankelijk zijn van de woningen die vrij komen, is het niet zeker dat de aangeboden woning aan al uw wensen voldoet. Weigert u het aanbod van de corporatie, dan vervalt uw urgentiebeschikking en kunt u onder gelijkblijvende omstandigheden niet opnieuw urgentie aanvragen.

Bent u het niet eens het besluit?  

Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar u urgentie heeft gevraagd. Een bezwaarcommissie van 1 van de 9 gemeenten behandelt uw bezwaar. Stuur uw bezwaarschrift daarom naar:

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
t.a.v. Bezwaar, beroep en klachten
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Bij voorkeur voegt u een afschrift van het bestreden besluit bij.

Als u bezwaar heeft gemaakt, kunt u naast het bezwaar wegens spoedeisend belang ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Dat kan ook digitaal via de website www.rechtspraak.nl. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Interessante links

Wetgeving

Lukt urgentie niet?

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om op best wel korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de corporaties en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen of ga naar  Wooniezie.nl.

Webdesign: De Geus Internet