• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Verantwoording

Helpt Elkander is een maatschappelijke organisatie die graag helder en transparant is over haar handelen. Wij werken volgens bepaalde richtlijnen en normen en we leggen daarover op verschillende manieren verantwoording af.

Governance Code Woningcorporaties

Helpt Elkander is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Met dit lidmaatschap onderschrijven wij de Governance Code Woningcorporaties. Deze code bevat regels voor goed bestuur en toezicht, transparantie, een doelmatige bedrijfsvoering en een zorgvuldige omgang met bewoners en maatschappelijke organisaties. Leden van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht zich aan de code te houden.

Gedragscode Integriteit en regeling omgaan met vermoeden van een misstand

Als maatschappelijk ondernemer hechten wij veel waarde aan integriteit. We leggen verantwoording af aan de omgeving en willen ons op transparante wijze kunnen verantwoorden over ons handelen. Bij integriteit horen normen en waarden, respect en aandacht voor de belangen van onze klanten, belanghouders en leveranciers. Wij gaan ervan uit dat iedereen zijn of haar werk naar eer en geweten verricht. Om helder te maken welke spelregels we hierbij hanteren, is een integriteitscode en regeling omgaan met vermoeden misstand opgesteld.

Meldpunt integriteit

De Rijksoverheid heeft in 2009 het Meldpunt integriteit in het leven geroepen. Hier kan iedereen signalen doorgeven van oneerlijk handelen van corporaties, medewerkers, management of bestuurder(s). Het gaat dan vooral over fraude of zelfverrijking. In de brochure Meldpunt Integriteit Woningcorporaties leest u hoe het meldpunt werkt.

Overleg belanghebbenden

Helpt Elkander betrekt haar belanghouders bij haar beleid en heeft regelmatig overleg met haar belanghouders. Maatschappelijke opgaven en vraagstukken zijn in toenemende mate groter dan wat Helpt Elkander alleen kan oplossen. Bovendien kiest Helpt Elkander in haar ondernemingsstrategie voor een brede rol- en taakopvatting, die nadrukkelijk ook gaat over samenleven en inclusie. Samenwerking met lokale partners is daarmee een must. Het werken aan betekenisvolle verbindingen en allianties met andere partijen op alle niveaus zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden daardoor.
In 2019 hebben we deze noodzaak van lokale samenwerking op alle niveaus geagendeerd tijdens een stakeholdersbijeenkomst. Belangrijke partijen zoals de gemeente, het huurdersplatform Helpt Elkander, LEVgroep en Archipel waren hierbij aanwezig. Naast het intensieve contact met de gemeente en het Huurdersplatform vindt met andere partijen (zoals zorg, welzijn, scholen, etc.). steeds intensiever overleg plaats om de noodzakelijke verbindingen tot stand te brengen.  
Ook regionaal werkt Helpt Elkander samen met corporaties en andere partners. We vinden het belangrijk om binnen één woningmarktregio samen te werken. We kiezen daarom bewust positie in de regionale samenwerking en nemen ook actief deel aan werkgroepen die op de diverse thema’s actief zijn.
Helpt Elkander betrekt in toenemende mate bewoners bij haar plannen, zoals bij de verduurzaming en nieuwbouwplannen. Steeds nadrukkelijker en steeds vaker. Zodat ze zelf zoveel mogelijk eigenaar zijn van de manier waarop ze wonen.

Meer informatie over ons overleg met belanghebbenden vindt u in onze jaarverslagen.

Jaarverslag

Helpt Elkander stelt elk jaar een jaarverslag op. Hierin leggen we verantwoording af over onze prestaties en resultaten. Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag, een verslag van de Raad van Commissarissen en de jaarrekening.

Jaarverslagen:
Jaarverslag 2022 + infographic
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020 + infographic
Jaarverslag 2019 + infographic
Jaarverslag 2018 + infographic
Jaarverslag 2017 + infographic
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarrekening 2011
Volkshuisvestingsverslag 2011

Visitatie

Iedere woningcorporatie moet één keer in de vier jaar een maatschappelijke visitatie uitvoeren. Tijdens zo’n visitatie beoordeelt een onafhankelijke commissie de maatschappelijke prestaties van de corporatie over de afgelopen vier jaar. Hiervoor voert de visitatiecommissie gesprekken met externe en interne belanghouders en worden documenten en verslagen van de corporatie bestudeerd. De uitkomsten van de visitatie leveren inzicht in zaken die beter kunnen en vergroten daarmee het lerend vermogen van de corporatie. Tevens leggen corporaties verantwoording af over de afgelopen vier jaar aan de belanghouders.

De Stichting Visitatie Woningcorporaties (SVWN) ziet toe op een juiste en onafhankelijke uitvoering van het visitatieproces. ‘Juist’ wil zeggen volgens de door de SVWN opgestelde methodiek. Resultaten zijn hierdoor onderling vergelijkbaar. Alle visitatierapporten worden gepubliceerd op de site van de stichting.

Visitatie 2023
In 2023 hebben we de visitatie laten uitvoeren door Ecorys. Dit was een visitatie over de jaren 2019 tot en met 2022.

Bekijk het volledige visitatierapport . Daarin zijn ook opgenomen de reactie van ons bestuur en de maatschappelijke reactie namens het Huurdersplatform Helpt Elkander.

 

 

 

Webdesign: De Geus Internet