Verantwoording

Helpt Elkander is een maatschappelijke organisatie die graag helder en transparant is over haar handelen. Wij werken volgens bepaalde richtlijnen en normen en we leggen daarover op verschillende manieren verantwoording af.

Governance Code Woningcorporaties

Helpt Elkander is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Met dit lidmaatschap onderschrijven wij de Governance Code Woningcorporaties. Deze code bevat regels voor goed bestuur en toezicht, transparantie, een doelmatige bedrijfsvoering en een zorgvuldige omgang met bewoners en maatschappelijke organisaties. Leden van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht zich aan de code te houden.

Gedragscode Integriteit en Regeling omgaan met vermoeden van een misstand

Helpt Elkander hecht als maatschappelijk ondernemer veel waarde aan integriteit. We leggen verantwoording af aan de omgeving en willen ons op transparante wijze kunnen verantwoorden over ons handelen. Bij integriteit horen normen en waarden, respect en aandacht voor de belangen van onze klanten, belanghouders en leveranciers. Wij gaan ervan uit dat iedereen zijn of haar werk naar eer en geweten verricht. Om helder te maken welke spelregels we hierbij hanteren, is een integriteitscode en regeling omgaan met vermoeden misstand opgesteld.

Meldpunt integriteit

De Rijksoverheid heeft in 2009 het Meldpunt integriteit in het leven geroepen. Hier kan iedereen signalen doorgeven van oneerlijk handelen van corporaties, medewerkers, management of bestuurder(s). Het gaat dan vooral over fraude of zelfverrijking. In de brochure Meldpunt Integriteit Woningcorporaties leest u hoe het meldpunt werkt.

Jaarverslag

Helpt Elkander stelt elk jaar een jaarverslag op. Hierin leggen we verantwoording af over onze prestaties en resultaten. In deze infographic geven wij u een helder overzicht van de behaalde resultaten in 2017. Of bekijk het complete Jaarverslag 2017. Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag, een verslag van de Raad van Toezicht en de jaarrekening.

Jaarverslagen voorgaande jaren:

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarrekening 2011
Volkshuisvestingsverslag 2011Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten