• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Visitatie 2023, maatschappelijke prestaties Helpt Elkander beoordeeld

Iedere woningcorporatie moet één keer in de vier jaar een maatschappelijke visitatie uitvoeren. Tijdens zo’n visitatie beoordeelt een onafhankelijke commissie de maatschappelijke prestaties van Helpt Elkander over de afgelopen vier jaar. In 2023 voerde Ecorys de visitatie voor ons uit.

Bij deze visitatie hadden we de mogelijkheid te kiezen voor de nieuwe methodiek 7 en dat hebben we bewust gedaan. Deze nieuwe methodiek stelt het ‘samenwerken aan opgaven’ centraal, waarbij nadrukkelijker aandacht is voor het perspectief van de huurder en de samenwerking in het netwerk. Tevens richt de visitatie zich meer op leren dan op verantwoorden en het duiden van de maatschappelijke meerwaarde op de door Helpt Elkander en Ecorys gezamenlijk bepaalde vijf opgaven, waaronder een netwerkopgave; versnelling van de nieuwbouw. De visitatiecommissie heeft dit onderzocht aan de hand van documenten en verslagen, door interviews met externe en interne belanghouders en een netwerkdialoog.

Helpt Elkander is beoordeeld op de volgende onderdelen:

  • Maatschappelijke waarde: richt zich op de prestaties van de corporatie, in verhouding tot de maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgaven.
  • Maatschappelijke verankering: richt zich op de invloed van huurders, huurdersorganisatie(s) en andere belanghebbenden op de corporatie en hoe concreet en tastbaar de betreffende invloed is.
  • Interne besturing: richt zich op het proces van strategievorming en prestatiesturing. De visitatiecommissie kijkt naar de kwaliteit, de robuustheid en adaptiviteit van het proces van strategievorming en prestatiesturing.
  • Maatschappelijke capaciteit: richt zich op de randvoorwaarden voor het maatschappelijk presteren. Daarbij gaat het om de vraag of de corporatie voldoende is toegerust voor de opgaven, zowel organisatorisch als financieel. 

Op alle onderdelen scoren we ‘naar behoren’ en daar zijn we trots op.

De visitatiecommissie oordeelt dat we maatschappelijke waarde geleverd hebben en lerend vermogen hebben

We hebben laten zien dat we een lerende organisatie zijn door meer samenwerking op te zoeken en de organisatie voor te bereiden op de (toekomstige) opgaven. Ondanks een periode van bestuurlijke wisselingen hebben we maatschappelijke waarde geleverd op de verschillende opgaven. De basis is gelegd om succesvol in samenwerking met de belanghebbenden aan de opgaven te werken en met de gemeente de versnelling van nieuwbouw te realiseren. 

De maatschappelijke visitatie heeft bijgedragen aan onze bewustwording

En aan ons lerend vermogen om onze maatschappelijke prestaties verder te optimaliseren. De aanbevelingen zullen we hierbij zeker ter harte nemen. We hebben er vertrouwen in om samen met onze partners de komende jaren de opgaven in Nuenen aan te pakken.

Bekijk het volledige visitatierapport, met daarin opgenomen de reactie van ons bestuur en de maatschappelijke reactie namens Huurdersplatform Helpt Elkander.

De visitatie in een oogopslag

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet