• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Plan Vinkenhofjes weer een stap verder

Op woensdag 29 november ondertekenden Sylvester Putters - directeur-bestuurder van Helpt Elkander (links op de foto) - en Patrick Kok - wethouder gemeente Nuenen (rechts op de foto) - de anterieure overeenkomst van de Vinkenhofjes. In deze overeenkomst zijn de projectspecifieke afspraken vastgelegd tussen woningstichting en gemeente.   

In oktober vorig jaar presenteerde Helpt Elkander haar plannen voor de Vinkenhofjes tijdens een inloopbijeenkomst aan omwonenden en andere belanghebbenden. Daarna zijn de plannen in samenwerking met gemeente en overige samenwerkingspartners verder uitgewerkt. Er zijn aanpassingen gedaan in met name parkeren en groen, maar de bouwhoogtes (variërend van 3 tot 5 bouwlagen) en de positie van de gebouwen zijn niet gewijzigd. Er ligt een prachtig plan in een parkachtige, groene omgeving.

Vinkenhofjes vanaf park zijde Lyndakkers

Anterieure overeenkomst

In de anterieure overeenkomst worden afspraken gemaakt tussen de samenwerkende partijen. De afspraken gaan o.a. over de kosten, zoals bouw- en woonrijp maken en de verkoop en levering van de grond. Daarnaast worden afspraken gemaakt over wat er gerealiseerd zal worden, de planning van de realisatie en de landschappelijke inpassing.

Procedure bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen heeft op 21 november 2023 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van de Vinkenhofjes. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu 6 weken  - van 7 december 2023 tot 19 januari 2024 - ter inzage. Daarna worden eventuele zienswijzen behandeld door gemeente en Helpt Elkander.

Vervolgens wordt het bestemmingsplan eerst in een oordeelsvormende en daarna in een besluitvormende avond door de gemeenteraad vastgesteld, waarna het wordt gepubliceerd. Dan wordt het bestemmingsplan (mits er geen bezwaren worden ingediend bij de Raad van State) onherroepelijk en kunnen in het najaar van 2024 de huidige Vinkenhofjes gesloopt worden. Begin 2025 start dan de bouw van de nieuwe Vinkenhofjes.

137 nieuwe appartementen

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 137 levensloopbestendige sociale huurappartementen mogelijk op de locatie waar nu 61 verouderde appartementen staan. Die appartementen maken plaats voor 94 driekamerappartementen en 43 tweekamerappartementen.

Grote opgave sociale huurwoningen

De komende jaren ligt er een opgave om netto 325 sociale huurwoningen toe te voegen in Nuenen.

De Vinkenhofjes is voor ons een belangrijk project, omdat dit een forse toevoeging van huurwoningen oplevert. Daarnaast voorziet het project in de behoefte aan levensloopbestendige woningen voor senioren waardoor doorstroming in de sociale huurwoningvoorraad zal ontstaan. Dichtbij het winkelcentrum Kernkwartier en de ontmoetingsruimte Buurthuis Gastvrij; dat is voor senioren een uitermate geschikte locatie.” aldus Sylvester Putters.

Ook de gemeente Nuenen is te spreken over het plan. Wethouder Patrick Kok: ‘’Met dit project komen we tegemoet aan de grote vraag naar sociale huurwoningen in onze gemeente. We zijn blij dat we nu weer een stap dichterbij zijn.’’

Helpt Elkander is op dit moment ook op een andere locatie in Nuenen-Zuid aan het bouwen. Aan de Wederikdreef is zij bezig met de realisatie van 23 zorgwoningen voor Lunet en 18 sociale huurappartementen. Daarnaast is Helpt Elkander bezig met de voorbereiding van projecten voor nieuwbouw in onder andere Oranjebuurt, Lyndakkers en Vrouwkensakker.

Samenwerking

Het plan voor de Vinkenhofjes is tot stand gekomen in samenwerking met gemeente Nuenen, architectenbureau De Loods, bouwbedrijf Hurks en Burobol.

Stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan

Inrichtingsplan

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet