• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Waarnemend bestuurder bij Helpt Elkander per 22 juli 2020

De Raad van Toezicht van Helpt Elkander heeft na een intensief traject besloten om over te gaan tot het ontslag van de directeur-bestuurder. Er is sprake van onoverbrugbare verschillen over de wijze waarop Helpt Elkander bestuurd dient te worden in het kader van de wet- en regelgeving (Woningwet en Governancecode). Helaas is gebleken dat het niet mogelijk was hierover tussen bestuurder en Raad tot eenduidige opvattingen en afspraken te komen. De RvT heeft er alles aan gedaan om gezamenlijk tot een verbetertraject te komen en betreurt het ten zeerste dat dit niet is gelukt.

Het ontslag van de directeur-bestuurder is per 21 juli. Marlie Bongaerts, voorzitter Raad van Toezicht: “Wij vinden het buitengewoon spijtig dat het zo is gelopen. De directeur-bestuurder heeft veel ervaring in volkshuisvesting en toonde een enorme gedrevenheid die wij zeer waardeerden. Als RvT moeten wij er echter op toezien dat er volgens de juiste afspraken wordt bestuurd. Daarover waren de verschillen van mening te groot en daardoor viel naar verloop van tijd de noodzakelijke vertrouwensbasis weg.”

Per 22 juli zal Ton Streppel als waarnemend bestuurder aantreden en na goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties wordt hij als interim bestuurder aangesteld. Ton Streppel heeft ruime ervaring in de volkshuisvesting en diverse interim-functies vervuld. Hij heeft als opdracht de continuïteit van de volkshuisvestelijke inzet te waarborgen in samenwerking met huurders, organisatie, RvT en overige stakeholders.

Over Helpt Elkander

Helpt Elkander is een woningstichting die dit jaar 101 jaar bestaat en een herkenbare positie heeft in de gemeente Nuenen. In de kernen Nuenen, Gerwen en Nederwetten verhuurt Helpt Elkander ongeveer 1.400 woningen. Helpt Elkander staat dichtbij haar huurders en is lokaal sterk verankerd in de Nuenense samenleving.

De volkshuisvestelijke opdracht van Helpt Elkander is aanzienlijk. In 2019 stelde Helpt Elkander de nieuwe ondernemingsstrategie voor de periode 2020 t/m 2024 vast. Helpt Elkander wil als dé corporatie in Nuenen lokaal het verschil maken in nauwe samenwerking met anderen. De focus ligt op de opgave in Nuenen en doen wat nodig is. Daarbij is nadrukkelijk gekozen voor een bredere rol- en taakopvatting en voelt Helpt Elkander zich mede verantwoordelijk voor de inclusieve samenleving.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet