• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Vinkenhofjes in Nuenen Zuid

INLOOPBIJEENKOMST 17 OKTOBER 2022

Op  maandag 17 oktober organiseren wij een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere belanghebbenden. In de voormalige Gasterij aan de Jo van Dijkhof 110 in Nuenen. U kunt zich hieronder aanmelden.

 

Omwonende van de Vinkenhofjes
Huurder van Helpt Elkander
Woningzoekende
Anders:

* Deze velden zijn verplicht.

 


 

29 september 2022

Op 20 september 2022 hebben we het concept stedenbouwkundig plan voor de Vinkenhofjes in Nuenen besproken met Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) en de klankbordgroep Vinkenhofjes. De 61 bestaande woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en zullen gesloopt gaan worden. Het concept stedenbouwkundig plan gaat ervan uit dat er minimaal 120 appartementen worden teruggebouwd.

We bouwen levensloopbestendige woningen voor 1- en 2-persoons huishoudens
De nabijheid van het winkelcentrum Kernkwartier en de ontmoetingsruimte aan de Jo van Dijkhof maken de locatie de Vinkenhofjes met name geschikt voor senioren. Met dit project willen we doorstroom mogelijk maken van 1- en 2-persoons huishoudens uit een gezinswoning naar deze nieuwbouw.

De nieuwe woningen worden goed geïsoleerd en voorzien van energiezuinige installaties
Dat maakt dat de totale maandlasten voor de bewoners lager kunnen zijn. Betaalbaarheid speelt immers een steeds grotere rol, zeker in de huidige economische situatie.

Deze locatie biedt mogelijkheden om een heel mooi plan te realiseren
De Vinkenhofjes liggen in een prachtig groen gebied, wat grotendeels behouden blijft en mogelijk met nog meer groen wordt ingericht. Een parkachtige omgeving waar toekomstige bewoners en mensen uit de buurt van kunnen genieten. En dat draagt bij aan de leefbaarheid.

Inloopbijeenkomst voor stakeholders
Op 17 oktober worden alle omwonenden en andere belanghebbenden voor een inloopbijeenkomst uitgenodigd om het concept stedenbouwkundig plan te bekijken. Daarna gaan we het concept stedenbouwkundig plan bespreken in een overleg met de gemeenteraad. Vervolgens kan de bestemmingsplanprocedure opgestart worden.

 


 

25 oktober 2021

Op 18 oktober 2021 organiseerden we een inloopbijeenkomst in de Jo van Dijkhof voor omwonenden en andere belanghebbenden van de Vinkenhofjes. Wij willen op de plek van de 60 woningen aan de Vinkenhofjes 120 nieuwe woningen bouwen. De Vinkenhofjes is uitermate geschikt om een fors aantal huurwoningen toe te voegen voor de sociale doelgroep. Wij vinden het belangrijk om van omwonenden en andere belanghebbenden te weten wat zij waardevol vinden en wat hun wensen zijn. Op basis daarvan wordt het plan verder vormgegeven.  
 
Informatie ophalen    
Tijdens de inloopbijeenkomst werden verschillende scenario's voor het gebied aan de bezoekers gepresenteerd. Medewerkers van Helpt Elkander en KAW-architecten spraken samen met de aanwezigen over wat volgens hen de meest optimale kwalitatieve invulling voor de locatie is. Diverse omwonenden hebben zich tijdens de bijeenkomst aangemeld voor een klankbordgroep, waarmee wij verder gaan werken aan de plannen.  

Vervolg 
We gaan samen met KAW en de klankbordgroep scenario’s bedenken en één of meerdere voorkeursvarianten uitwerken. In het eerste kwartaal van 2022 koppelen we het voorstel terug aan omwonenden en belanghebbenden en vindt afstemming plaats met de gemeente. Vervolgens kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Op zijn vroegst kunnen de eerste woningen eind 2024 worden opgeleverd.  

 


 

6 maart 2021

In april 2020 hebben we het sloopbesluit voor de 61 appartementen genomen. Aan het einde van 2020 zijn er al veel bewoners verhuisd. Deze woningen worden door Ad Hoc tijdelijk verhuurd. Totdat de woningen gesloopt gaan worden. We verwachten dat dat rond april 2022 zal zijn. Voor de bewoners die niet zelf een vervangende woning kunnen vinden, helpen we met zoeken.

We wilden vorig jaar groots aftrappen om wensen en ideeën uit de buurt, van omwonenden, ons huurdersplatform, van gemeente en zorgpartijen en andere belanghebbenden op te halen voor de nieuwbouw. Door de beperkingen rondom Corona is dat uitgesteld. Gezondheid gaat immers voor. Heeft u interesse om met ons mee te denken? Dan kunt u ons een bericht sturen via vinkenhofjes@helpt-elkander.nl We zien ernaar uit om u binnenkort te ontmoeten!

 


 

31 maart 2020

Op dinsdag 31 maart 2020 informeerde woningcorporatie Helpt Elkander de bewoners van 61 woningen aan de Vinkenhofjes over de sloop van de woningen. Alle bewoners ontvingen een brief en een videoboodschap. De woningen zullen over ongeveer twee jaar plaatsmaken voor nieuwbouw. Helpt Elkander verwacht op de Vinkenhofjes minimaal een verdubbeling aan appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens te bouwen.

Geen onverwacht besluit

Al in het najaar van 2019 maakte Helpt Elkander een voorkeur voor de sloop van de woningen bekend. Sindsdien zijn gesprekken gevoerd met de bewoners maar ook met andere belanghebbenden. Daarnaast voerde de corporatie een onderzoek uit naar de staat van de huidige woningen. De uitkomsten daarvan hebben geleid tot het sloopbesluit.

Ingrijpend voor de bewoners

De woningcorporatie bood vandaag aan de bewoners een sociaal plan aan. Dit plan geeft aan de bewoners niet alleen recht op de wettelijk voorgeschreven verhuiskostenvergoeding, maar regelt ook zaken als een terugkeergarantie in de nieuwbouw, een huurgewenningsregeling en een regeling voor het geval bewoners het in hun nieuwe woning niet naar hun zin hebben. Bewoners die aangeven akkoord te gaan met het sloopbesluit ontvangen urgentie voor hun zoektocht naar nieuwe woonruimte. Met die urgentie krijgen zij voorrang bij de toewijzing van vrijkomende woningen die via het regionale woonruimteverdeelsysteem Wooniezie worden aangeboden.

Tijdelijke verhuur

Helpt Elkander verhuurt vrijkomende woningen aan de Vinkenhofjes vanaf nu alleen nog tijdelijk. Dat betekent dat de lege woningen niet worden dichtgespijkerd, maar tijdelijk ingezet worden voor het lenigen van de woningnood onder vooral jongeren. “Hiermee wordt ook de leefbaarheid op de Vinkenhofjes tot het moment van de sloop bevorderd”, aldus Bas Maassen, directeur van Helpt Elkander. “Ook zal de komende twee jaar extra toezicht worden ingezet ten behoeve van de leefbaarheid.”

Nieuwbouw

Eind 2019 sprak Helpt Elkander met de gemeente af dat er de komende jaren zo’n 150 sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd in Nuenen. Dat zal overwegend in het bestaande dorp moeten plaatsvinden. Maassen: “Wij hebben onderzocht of we de huidige woningen aan de Vinkenhofjes zouden kunnen renoveren en er nieuwbouw aan zouden kunnen toevoegen. Daarvoor is nu dus niet gekozen. De huidige woningen aan de Vinkenhofjes zijn ongeschikt voor de toekomst.” Helpt Elkander organiseert binnenkort enkele open bijeenkomsten waarin met geïnteresseerden wordt nagedacht over het wonen van de toekomst. Maassen: “We gaan op zoek naar woonvormen waar onder andere ouderen duurzaam samen kunnen wonen en leven. In die zoektocht werkt Helpt Elkander samen met Archipel, de gemeente en welzijnsorganisatie LEVgroep.” Wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Bekijk de videoboodschap.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet