• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Vinkenhofjes in Nuenen Zuid

Het nieuwbouwplan voor de Vinkenhofjes bestaat uit 137 woningen, verdeeld over 43 tweekamerappartementen en 94 driekamerappartementen. We zetten bij de Vinkenhofjes in op het toevoegen van kleinere, levensloopbestendige en zorggeschikte woningen, die betaalbaar zijn en geschikt voor meerdere doelgroepen. We bouwen hier voor senioren en overige 1- en 2-persoonshuishoudens.

Planning

Start bouw april 2025
Oplevering eind 2026


Op deze pagina vindt u informatie over de nieuwbouwontwikkeling Vinkenhofjes in Nuenen-Zuid. Vanaf het moment dat de bewoners in maart 2020 te horen kregen van de plannen van Helpt Elkander om de 61 woningen te slopen en er nieuwbouw voor terug te plaatsen, tot aan de huidige stand van zaken. De informatie wordt steeds aangevuld.


22 april 2024

Bestemmingsplan Vinkenhofjes vastgesteld

Op donderdag 18 april 2024 heeft de gemeenteraad van Nuenen in haar besluitvormende raadsvergadering ingestemd met het bestemmingsplan Vinkenhofjes. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 137 levensloopbestendige sociale huurappartementen mogelijk op de locatie waar nu 61 verouderde appartementen staan. Die appartementen maken plaats voor 94 driekamerappartementen en 43 tweekamerappartementen.

Nu de gemeenteraad een besluit heeft genomen, is er weer een volgende stap in de procedure gezet. Mits er geen bezwaren worden ingediend bij de Raad van State wordt het bestemmingsplan onherroepelijk en kunnen dit najaar de huidige Vinkenhofjes gesloopt worden. Begin 2025 start dan de bouw van de nieuwe Vinkenhofjes. De oplevering staat gepland voor eind 2026.


4 april 2024

NIEUWSBRIEF NUMMER 6

Er is weer een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief leest u wat en voor wie we gaan bouwen. En wij informeren u over de toewijzing en de planning.

Klik hier voor nieuwsbrief nummer 6             


15 december 2023

Lokale Omroep Nuenen interviewde deze week onze projectleider Marijn van Zelst over de Vinkenhofjes. 

Bekijk hier de opname


30 november 2023

PLAN VINKENHOFJES WEER EEN STAP VERDER

Op woensdag 29 november ondertekenden Sylvester Putters - directeur-bestuurder van Helpt Elkander - en Patrick Kok - wethouder gemeente Nuenen - de anterieure overeenkomst van de Vinkenhofjes. In deze overeenkomst zijn de projectspecifieke afspraken vastgelegd tussen woningstichting en gemeente.  

In oktober vorig jaar presenteerde Helpt Elkander haar plannen voor de Vinkenhofjes tijdens een inloopbijeenkomst aan omwonenden en andere belanghebbenden. Daarna zijn de plannen in samenwerking met gemeente en overige samenwerkingspartners verder uitgewerkt. Er zijn aanpassingen gedaan in met name parkeren en groen, maar de bouwhoogtes (variërend van 3 tot 5 bouwlagen) en de positie van de gebouwen zijn niet gewijzigd. Er ligt een prachtig plan in een parkachtige, groene omgeving.

Stedenbouwkundig plan Vinkenhofjes

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan Vinkenhofjes

Inrichtingsplan Vinkenhofjes

Er is ook weer een nieuwsbrief uitgebracht.

Klik hier voor nieuwsbrief nummer 5


8 november 2022

NIEUWSBRIEF NUMMER 4

Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst op 17 oktober hebben we weer een nieuwsbrief uitgebracht. In deze nieuwsbrief (nummer 4) leest u de stand van zaken. Er zijn twee versies: een beknopte en een uitgebreide nieuwsbrief. U kunt beide bekijken. De impressies in de nieuwsbrief zijn indicatief.

Klik hier voor de beknopte versie                 Klik hier voor de uitgebreide versie


18 oktober 2022

Op 17 oktober organiseerden we een inloopbijeenkomst voor alle belanghebbenden van de Vinkenhofjes. Omwonenden, raadsleden, ouderenverenigingen en andere belanghebbenden waren uitgenodigd om het concept stedenbouwkundig plan te komen bekijken. De opkomst was met ruim 65 bezoekers goed en het gros reageerde enthousiast op de plannen.

De locatie aan de Vinkenlaan (in de volksmond ‘de Vinkenhofjes’) leent zich uitstekend voor de bouw van extra woningen en voorziet in de realisatie van minimaal 120 sociale huurappartementen; een verdubbeling van het aantal woningen dat er nu staat. De appartementen krijgen een plek in een parkachtige omgeving waarbij zoveel mogelijk groen behouden blijft en waar mogelijk met nog meer groen wordt aangevuld. En in de nabijheid van voorzieningen, zoals winkelcentrum Kernkwartier en de ontmoetingsruimte in de Jo van Dijkhof.

Urgentie

Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen en het aantal woningzoekenden loopt alleen maar op. Er is met name behoefte aan woningen voor senioren en jongeren, veelal 1- en 2-persoons-huishoudens. Met deze levensloopbestendige appartementen willen we een flinke impuls geven aan de doorstroming op de Nuenense huizenmarkt. De vrijkomende eengezinswoningen kunnen dan verhuurd worden aan gezinnen.

Stedenbouwkundig plan

Bezoekers van de inloopbijeenkomst kregen uitleg van medewerkers van Helpt Elkander, architectenbureau De Loods en bouwbedrijf Hurks. Ze werden langs informatiepanelen geleid waarop onder meer uitgangspunten, de planning en het stedenbouwkundig plan werden gepresenteerd, onderbouwd met impressies van de nieuwbouw. Er zijn drie gebouwen beoogd in drie tot vijf bouwlagen, met veel ruimte voor groen en parkeren rondom en tussen de gebouwen.

Drie tot vijf bouwlagen

De bouwhoogte is al lange tijd een issue in Nuenen. In de Structuurvisie Nuenen Zuid (2019) is voor de Vinkenhofjes uitgegaan van 3 bouwlagen met accenten tot 4 bouwlagen. Wij zijn na onderzoek en overleg met meerdere belanghebbenden van mening dat op deze locatie een kwalitatief goed plan tot 5 bouwlagen gerealiseerd kan worden. Met behoud van het groen en een goede inpassing van de parkeerplaatsen. Ook Team Ruimtelijke Kwaliteit heeft in september aangegeven de bouwhoogte geen enkel probleem te vinden.

Reacties

De meeste bezoekers waren erg enthousiast over het plan, het doorlopen proces en de verzorgde bijeenkomst. Helpt Elkander kreeg meer dan eens complimenten hiervoor. Belanghebbenden zagen dat er geluisterd was naar hun eerder gemaakte opmerkingen tijdens overleggen en inspreekmomenten. Enkele bezoekers waren kritisch over de bouwhoogte, terwijl andere bezoekers het belang van het behoud van groen en het toevoegen van extra woningen zwaarder vinden wegen dan de bouwhoogte. De aandachtspunten die bezoekers in de bijeenkomst aandroegen, nemen we zo mogelijk mee in de verdere uitwerking van het plan.

Vervolg

Binnenkort bespreken we het plan met de gemeenteraad en daarna wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Het streven is eind 2023 de bestaande gebouwen te slopen en in 2024 met de bouw van de appartementen te beginnen. In 2025 kan Helpt Elkander veel woningzoekenden blij maken met een nieuwe woning.


29 september 2022

Op 20 september 2022 hebben we het concept stedenbouwkundig plan voor de Vinkenhofjes in Nuenen besproken met Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) en de klankbordgroep Vinkenhofjes. De 61 bestaande woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en zullen gesloopt gaan worden. Het concept stedenbouwkundig plan gaat ervan uit dat er minimaal 120 appartementen worden teruggebouwd.

We bouwen levensloopbestendige woningen voor 1- en 2-persoons huishoudens

De nabijheid van het winkelcentrum Kernkwartier en de ontmoetingsruimte aan de Jo van Dijkhof maken de locatie de Vinkenhofjes met name geschikt voor senioren. Met dit project willen we doorstroom mogelijk maken van 1- en 2-persoons huishoudens uit een gezinswoning naar deze nieuwbouw.

De nieuwe woningen worden goed geïsoleerd en voorzien van energiezuinige installaties

Dat maakt dat de totale maandlasten voor de bewoners lager kunnen zijn. Betaalbaarheid speelt immers een steeds grotere rol, zeker in de huidige economische situatie.

Deze locatie biedt mogelijkheden om een heel mooi plan te realiseren

De Vinkenhofjes liggen in een prachtig groen gebied, wat grotendeels behouden blijft en mogelijk met nog meer groen wordt ingericht. Een parkachtige omgeving waar toekomstige bewoners en mensen uit de buurt van kunnen genieten. En dat draagt bij aan de leefbaarheid.

Inloopbijeenkomst voor stakeholders

Op 17 oktober worden alle omwonenden en andere belanghebbenden voor een inloopbijeenkomst uitgenodigd om het concept stedenbouwkundig plan te bekijken. Daarna gaan we het concept stedenbouwkundig plan bespreken in een overleg met de gemeenteraad. Vervolgens kan de bestemmingsplanprocedure opgestart worden.


25 oktober 2021

Op 18 oktober 2021 organiseerden we een inloopbijeenkomst in de Jo van Dijkhof voor omwonenden en andere belanghebbenden van de Vinkenhofjes. Wij willen op de plek van de 60 woningen aan de Vinkenhofjes 120 nieuwe woningen bouwen. De Vinkenhofjes is uitermate geschikt om een fors aantal huurwoningen toe te voegen voor de sociale doelgroep. Wij vinden het belangrijk om van omwonenden en andere belanghebbenden te weten wat zij waardevol vinden en wat hun wensen zijn. Op basis daarvan wordt het plan verder vormgegeven.   

Informatie ophalen    

Tijdens de inloopbijeenkomst werden verschillende scenario's voor het gebied aan de bezoekers gepresenteerd. Medewerkers van Helpt Elkander en KAW-architecten spraken samen met de aanwezigen over wat volgens hen de meest optimale kwalitatieve invulling voor de locatie is. Diverse omwonenden hebben zich tijdens de bijeenkomst aangemeld voor een klankbordgroep, waarmee wij verder gaan werken aan de plannen.  

Vervolg 

We gaan samen met KAW en de klankbordgroep scenario’s bedenken en één of meerdere voorkeursvarianten uitwerken. In het eerste kwartaal van 2022 koppelen we het voorstel terug aan omwonenden en belanghebbenden en vindt afstemming plaats met de gemeente. Vervolgens kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Op zijn vroegst kunnen de eerste woningen eind 2024 worden opgeleverd.  


6 maart 2021

In april 2020 hebben we het sloopbesluit voor de 61 appartementen genomen. Aan het einde van 2020 zijn er al veel bewoners verhuisd. Deze woningen worden door Ad Hoc tijdelijk verhuurd. Totdat de woningen gesloopt gaan worden. We verwachten dat dat rond april 2022 zal zijn. Voor de bewoners die niet zelf een vervangende woning kunnen vinden, helpen we met zoeken.

We wilden vorig jaar groots aftrappen om wensen en ideeën uit de buurt, van omwonenden, ons huurdersplatform, van gemeente en zorgpartijen en andere belanghebbenden op te halen voor de nieuwbouw. Door de beperkingen rondom Corona is dat uitgesteld. Gezondheid gaat immers voor. Heeft u interesse om met ons mee te denken? Dan kunt u ons een bericht sturen via vinkenhofjes@helpt-elkander.nl We zien ernaar uit om u binnenkort te ontmoeten!


31 maart 2020

Op dinsdag 31 maart 2020 informeerde woningcorporatie Helpt Elkander de bewoners van 61 woningen aan de Vinkenhofjes over de sloop van de woningen. Alle bewoners ontvingen een brief en een videoboodschap. De woningen zullen over ongeveer twee jaar plaatsmaken voor nieuwbouw. Helpt Elkander verwacht op de Vinkenhofjes minimaal een verdubbeling aan appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens te bouwen.

Geen onverwacht besluit

Al in het najaar van 2019 maakte Helpt Elkander een voorkeur voor de sloop van de woningen bekend. Sindsdien zijn gesprekken gevoerd met de bewoners maar ook met andere belanghebbenden. Daarnaast voerde de corporatie een onderzoek uit naar de staat van de huidige woningen. De uitkomsten daarvan hebben geleid tot het sloopbesluit.

Ingrijpend voor de bewoners

De woningcorporatie bood vandaag aan de bewoners een sociaal plan aan. Dit plan geeft aan de bewoners niet alleen recht op de wettelijk voorgeschreven verhuiskostenvergoeding, maar regelt ook zaken als een terugkeergarantie in de nieuwbouw, een huurgewenningsregeling en een regeling voor het geval bewoners het in hun nieuwe woning niet naar hun zin hebben. Bewoners die aangeven akkoord te gaan met het sloopbesluit ontvangen urgentie voor hun zoektocht naar nieuwe woonruimte. Met die urgentie krijgen zij voorrang bij de toewijzing van vrijkomende woningen die via het regionale woonruimteverdeelsysteem Wooniezie worden aangeboden.

Tijdelijke verhuur

Helpt Elkander verhuurt vrijkomende woningen aan de Vinkenhofjes vanaf nu alleen nog tijdelijk. Dat betekent dat de lege woningen niet worden dichtgespijkerd, maar tijdelijk ingezet worden voor het lenigen van de woningnood onder vooral jongeren. “Hiermee wordt ook de leefbaarheid op de Vinkenhofjes tot het moment van de sloop bevorderd”, aldus Bas Maassen, directeur van Helpt Elkander. “Ook zal de komende twee jaar extra toezicht worden ingezet ten behoeve van de leefbaarheid.”

Nieuwbouw

Eind 2019 sprak Helpt Elkander met de gemeente af dat er de komende jaren zo’n 150 sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd in Nuenen. Dat zal overwegend in het bestaande dorp moeten plaatsvinden. Maassen: “Wij hebben onderzocht of we de huidige woningen aan de Vinkenhofjes zouden kunnen renoveren en er nieuwbouw aan zouden kunnen toevoegen. Daarvoor is nu dus niet gekozen. De huidige woningen aan de Vinkenhofjes zijn ongeschikt voor de toekomst.” Helpt Elkander organiseert binnenkort enkele open bijeenkomsten waarin met geïnteresseerden wordt nagedacht over het wonen van de toekomst. Maassen: “We gaan op zoek naar woonvormen waar onder andere ouderen duurzaam samen kunnen wonen en leven. In die zoektocht werkt Helpt Elkander samen met Archipel, de gemeente en welzijnsorganisatie LEVgroep.” Wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Bekijk de videoboodschap.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet