• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Vinkenhofjes in Nuenen Zuid

In april 2020 hebben we het sloopbesluit voor de 61 appartementen genomen. Aan het einde van 2020 zijn er al veel bewoners verhuisd. Deze woningen worden door Ad Hoc tijdelijk verhuurd. Totdat de woningen gesloopt gaan worden. We verwachten dat dat rond april 2022 zal zijn. Voor de bewoners die niet zelf een vervangende woning kunnen vinden, helpen we met zoeken.

We wilden vorig jaar groots aftrappen om wensen en ideeën uit de buurt, van omwonenden, ons huurdersplatform, van gemeente en zorgpartijen en andere belanghebbenden op te halen voor de nieuwbouw. Door de beperkingen rondom Corona is dat uitgesteld. Gezondheid gaat immers voor. Heeft u interesse om met ons mee te denken? Dan kunt u ons een bericht sturen via vinkenhofjes@helpt-elkander.nl We zien ernaar uit om u binnenkort te ontmoeten!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 maart 2020

Op dinsdag 31 maart 2020 informeerde woningcorporatie Helpt Elkander de bewoners van 61 woningen aan de Vinkenhofjes over de sloop van de woningen. Alle bewoners ontvingen een brief en een videoboodschap. De woningen zullen over ongeveer twee jaar plaatsmaken voor nieuwbouw. Helpt Elkander verwacht op de Vinkenhofjes minimaal een verdubbeling aan appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens te bouwen.

Geen onverwacht besluit

Al in het najaar van 2019 maakte Helpt Elkander een voorkeur voor de sloop van de woningen bekend. Sindsdien zijn gesprekken gevoerd met de bewoners maar ook met andere belanghebbenden. Daarnaast voerde de corporatie een onderzoek uit naar de staat van de huidige woningen. De uitkomsten daarvan hebben geleid tot het sloopbesluit.

Ingrijpend voor de bewoners

De woningcorporatie bood vandaag aan de bewoners een sociaal plan aan. Dit plan geeft aan de bewoners niet alleen recht op de wettelijk voorgeschreven verhuiskostenvergoeding, maar regelt ook zaken als een terugkeergarantie in de nieuwbouw, een huurgewenningsregeling en een regeling voor het geval bewoners het in hun nieuwe woning niet naar hun zin hebben. Bewoners die aangeven akkoord te gaan met het sloopbesluit ontvangen urgentie voor hun zoektocht naar nieuwe woonruimte. Met die urgentie krijgen zij voorrang bij de toewijzing van vrijkomende woningen die via het regionale woonruimteverdeelsysteem Wooniezie worden aangeboden.

Tijdelijke verhuur

Helpt Elkander verhuurt vrijkomende woningen aan de Vinkenhofjes vanaf nu alleen nog tijdelijk. Dat betekent dat de lege woningen niet worden dichtgespijkerd, maar tijdelijk ingezet worden voor het lenigen van de woningnood onder vooral jongeren. “Hiermee wordt ook de leefbaarheid op de Vinkenhofjes tot het moment van de sloop bevorderd”, aldus Bas Maassen, directeur van Helpt Elkander. “Ook zal de komende twee jaar extra toezicht worden ingezet ten behoeve van de leefbaarheid.”

Nieuwbouw

Eind 2019 sprak Helpt Elkander met de gemeente af dat er de komende jaren zo’n 150 sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd in Nuenen. Dat zal overwegend in het bestaande dorp moeten plaatsvinden. Maassen: “Wij hebben onderzocht of we de huidige woningen aan de Vinkenhofjes zouden kunnen renoveren en er nieuwbouw aan zouden kunnen toevoegen. Daarvoor is nu dus niet gekozen. De huidige woningen aan de Vinkenhofjes zijn ongeschikt voor de toekomst.” Helpt Elkander organiseert binnenkort enkele open bijeenkomsten waarin met geïnteresseerden wordt nagedacht over het wonen van de toekomst. Maassen: “We gaan op zoek naar woonvormen waar onder andere ouderen duurzaam samen kunnen wonen en leven. In die zoektocht werkt Helpt Elkander samen met Archipel, de gemeente en welzijnsorganisatie LEVgroep.” Wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Bekijk de videoboodschap.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet