U bent hier:

Visitatie

Corporaties zijn verplicht om zich één keer per vier jaar te laten visiteren. Corporaties laten een visitatie uitvoeren om zich te verantwoorden over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren. Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop de corporatie belanghouders betrekt en hoe de kwaliteit van het intern toezicht is geborgd. De corporatie kan intern veel van de uitkomsten van de visitatie leren.
De Stichting Visitatie Woningcorporaties (SVWN) ziet toe op een juiste en onafhankelijke uitvoering van het visitatieproces. ‘Juist’ wil zeggen volgens de door de SVWN opgestelde methodiek. Resultaten zijn hierdoor onderling vergelijkbaar. Alle visitatierapporten worden gepubliceerd op de site van de stichting.

Visitatie 2015

Helpt Elkander heeft in 2015 een visitatie laten uitvoeren door Pentascope. Dit was een visitatie over de jaren 2010  tot en met 2014 volgens de nieuwe methodiek 5.0.
Bij visitatie onderzoekt een onafhankelijke commissie of de corporatie zich richt op de juiste, lokale opgaven en of de werkzaamheden van de corporatie daar ook aan bijdragen. Oftewel: doet de corporatie de goede dingen en doet ze de dingen goed? De commissie onderzoekt dit aan de hand van documenten en verslagen, door interviews met externe en interne belanghouders en een ketendialoog met verschillende belanghouders.

Voor Helpt Elkander was dit de eerste visitatie; een intensief en leerzaam proces, op een voor Helpt Elkander goed moment. Voor Helpt Elkander was deze visitatie een belangrijk middel om te toetsen of we na een fundamentele koerswijziging in 2012 op de goede weg zaten en om de resultaten te gebruiken om onze strategische agenda verder te vullen.

De resultaten zijn te lezen in het rapport. U kunt hier het volledige rapport downloaden. De reactie van het bestuur en de RvT op het rapport vindt u hier.
Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten