Missie en visie

Voor de periode 2016 t/m 2018 heeft Helpt Elkander haar strategische visie bepaald. Deze visie hebben we vertaald naar het ondernemingsplan ‘Samen vooruit’ met volop ambities en plannen die inspelen op de snel veranderende omgeving.

De koers van Helpt Elkander is veranderd van een bouwende, ontwikkelende en breed maatschappelijk ondernemende corporatie naar een beherende, op de huurders en bestaande voorraad gerichte corporatie waarbij de financiële continuïteit als belangrijke randvoorwaarde geldt.

Missie

Helpt Elkander biedt betaalbare huurwoningen in de gemeente Nuenen aan de primaire doelgroep door een sterke focus op de bestaande voorraad, betrokkenheid van de huurders en samenwerking met lokale partijen.

Kernwaarden: gedreven, planmatig en gericht op samenwerking

Wij zijn een organisatie die gaat voor haar volkshuisvestelijke opgaven. We zijn gedreven, vastberaden en met onze planmatigheid zorgen we voor het realiseren van onze ambities, waarbij we weten dat samenwerken intern en extern ons (en daarmee onze huurders) meer kansen biedt dan dat we het alleen zouden doen. We zijn sober en doelmatig en ook energiek en blijven ook onder druk doelgericht en doeltreffend.

Visie

Helpt Elkander is een kleine woningcorporatie, die haar kleinschaligheid als een sterk punt inzet en hierdoor dichtbij de huurder en andere belanghouders in de lokale samenleving kan werken.
Helpt Elkander ziet de betaalbaarheidsproblemen en tegelijkertijd de druk op de huurmarkt toenemen. Om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor de primaire doelgroep te garanderen zet Helpt Elkander haar (financiële) middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in. De focus ligt hierbij op het vraagstuk hoe de bestaande voorraad optimaal kan aansluiten op de behoefte: de ‘wensportefeuille’. Ook het verlagen van de woonlasten speelt hierbij een rol.

Helpt Elkander ziet dat de mensen steeds meer worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Een samenleving met alleen een vangnet voor degenen die het écht nodig hebben en dus wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. Er is sprake van een toenemende behoefte aan inspraak van de zelfredzame huurder. Helpt Elkander betrekt haar huurders bij de ontwikkeling van haar beleid. Burgerinitiatieven en netwerken op lokaal niveau vormen voor Helpt Elkander de basis om bij te dragen aan verbetering van leefbaarheid in wonen en welzijn.

Helpt Elkander staat voor een goede basiskwaliteit van de woning. De kwaliteit van de woning is echter niet langer altijd het uitgangspunt. De prijs wordt steeds belangrijker. Differentiatie in huurprijzen en kwaliteitsniveau moeten zorgen voor financieel passende woningen voor de huurders en financiële continuïteit voor Helpt Elkander.

De dienstverlening van Helpt elkander is zakelijk en duidelijk. De boodschap is helder waardoor huurders weten wat ze van Helpt Elkander mogen verwachten. Omdat niet iedere huurder zelfredzaam is leveren we maatwerk in dienstverlening indien noodzakelijk.

Helpt Elkander kan niet alles en zeker niet alleen. Helpt Elkander is een kleine woningcorporatie en daarmee kwetsbaar in een tijd van vele veranderingen. Efficiënt en effectief werken en kennis binnen halen door samenwerking en/of inhuur zijn dan ook noodzakelijk.

Ondernemingsplan 2016-2018

Welke ambities en plannen Helpt Elkander samen met haar belanghouders de komende jaren wil realiseren leest u in het Ondernemingsplan Samen Vooruit!

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten