Organisatiestructuur

Helpt Elkander is een kleine woningstichting die een heel herkenbare positie heeft in de gemeente Nuenen. De organisatie van Helpt Elkander is als volgt opgebouwd:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. De taken zijn deels statutair vastgelegd, deels omschreven in een reglement en een profielschets.

Sinds 8 december 2014 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
- Mevrouw drs. M.A.J. (Marlie) Bongaerts, voorzitter RvT
- De heer mr. drs. E.S. (Eric) Rijnders, vice-voorzitter RvT
- Mevrouw H.J.A.M. (Rita) Bevers, MSc., lid RvT (op voordracht van de huurders benoemd)

​Een overzicht van de personen in de Raad inclusief hun hoofd- en nevenfuncties en het rooster van aftreden vindt u hier.

In 2018 is de heer Edwin van Vliet als trainee toegevoegd aan de Raad van Toezicht. Hij leert gedurende dit jaar in de praktijk wat toezicht houden inhoudt.

De directeur-bestuurder

Helpt Elkander heeft een eenhoofdig bestuur. De functie van directeur-bestuurder wordt op dit moment op interim basis ingevuld door de heer B.J.A. (Ben) Wouters. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de organisatie.

De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht en moet voldoen aan de profielschets.

Medewerkers

Binnen de teams Beleid en Ondersteuning, Klant en Markt en Financiën werken in totaal dertien enthousiaste medewerkers. 

Beloningsbeleid Raad van Toezicht en Bestuur

Het beloningsbeleid voor de Raad van Toezicht en het bestuur voldoet aan de richtlijnen van de brancheorganisatie en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten