• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Missie en visie

Strategisch plan 2019

Eind 2018 stelden we onze nieuwe strategische visie vast. Deze visie hebben we vertaald in ons strategisch plan 2019 met volop ambities en plannen die inspelen op de veranderende omgeving. In het strategisch plan staat op welke thema’s we ons in 2019 focussen. Uiteraard is het belangrijk om ook ergens naar toe te werken, een visie te hebben. Gebaseerd op onze visie formuleren we per thema een ambitie voor een periode van 3 tot 4 jaar met daarbij concrete acties voor het komende jaar. Jaarlijks toetsen we of we onze visie en ambities bij moeten stellen en/of er andere thema’s zijn die extra aandacht nodig hebben.

De afgelopen jaren was onze ambitie behoudend. Een beherende organisatie gericht op de huurders, de (betaalbaarheid van de) bestaande voorraad met de financiële continuïteit als belangrijke randvoorwaarde. De tijden zijn veranderd. Om te kunnen voldoen aan de forse opgaven die voor ons liggen, is het tijd om onze ambities te verbreden. Een uitdaging die we met vertrouwen tegemoet zien en die we graag aangaan in samenwerking met onze belanghouders.

Missie

Helpt Elkander zorgt voor een passende toekomstbestendige woningvoorraad voor onze doelgroep. Daarbij hebben wij oog voor de specifieke wensen en behoeften van (individuele) klanten en hun woonomgeving en werken wij samen met partijen.

Kernwaarden

Helpt Elkander staat voor haar opgaven. In ons werk staat persoonlijke aandacht voor onze klanten voorop. We werken actief samen, zowel intern als met onze externe partners om onze ambities te realiseren. Om onze organisatie te laten groeien, staan wij open voor leren en verandering.

Visie

Onze maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgaven zijn helder. Tevens zien we een aantal duidelijke ontwikkelingen waar we op in willen spelen. Om dit voor elkaar te krijgen, gaat Helpt Elkander de kracht van de huidige organisatie combineren met het oplossen van haar kwetsbaarheid.

Helpt Elkander kiest bewust voor behoud van haar eigen identiteit en zelfstandigheid. We zien onze kleinschaligheid als een sterk punt dat we nog beter willen inzetten om zo een verschil te kunnen maken in de dienstverlening aan onze klanten. We bieden meer maatwerk indien nodig en gaan op zoek naar oplossingen die onze klanten positief verrassen. We leggen daarbij de nadruk op persoonlijk contact. Digitalisering zien wij als aanvullende dienstverlening voor de klanten die daar behoefte aan hebben.

Helpt Elkander zorgt voor een toekomstbestendige woningvoorraad die aansluit bij de behoefte nu en in de toekomst. Dit kan alleen met een versnelling van de transformatieopgave naar onze wensportefeuille. De transformatie van de bestaande voorraad vindt plaats door herontwikkeling, sloop en verkoop. Naast transformatie is het ook noodzakelijk om de voorraad uit te breiden door nieuwbouw.

Helpt Elkander investeert in de kwaliteit van de woningen door planmatig onderhoud. Dit combineren we zoveel mogelijk met de investeringen in duurzaamheid. Investeren in duurzaamheid is vanzelfsprekend voor Helpt Elkander, maar moet wel bijdragen aan verlaging van de woonlasten van de huurder.
Benieuwd naar onze duurzaamheidsvisie?

We gaan op zoek naar andere vormen van huurdersparticipatie. Daarnaast stimuleren en faciliteren we initiatieven in de buurten die bijdragen aan de sociale contacten tussen huurders.

Om aan onze opgaven te kunnen voldoen, moeten wij samenwerken. Wij kunnen het niet alleen. Samen met belanghouders gaan wij op zoek naar creatieve oplossingen als dat nodig is. Om onze kwetsbaarheid te verminderen, is het noodzakelijk onze kennis te vergroten. Dit doen we door actief te participeren in netwerken (in de regio) en door onze medewerkers op te leiden. Kennis van onze leveranciers halen we binnen door te investeren in ketensamenwerking en daar resultaatgerichte afspraken over te maken. Samenwerking, netwerken en ontwikkeling van mens en organisatie, verkleinen de kwetsbaarheid en vergroten daarbij de mogelijkheden om de uitdagende opgave te realiseren.

Strategisch plan

In het strategisch plan ligt de focus op 5 thema’s. Per thema beschrijven we kort onze ambities en uitdagingen. Deze zijn leidend voor hoe we onze organisatie en samenwerkingen in de jaren (in)richten en verder ontwikkelen. Daarbij staan de plannen die in 2019 gaan bijdragen aan het bereiken van onze ambities.

De thema’s zijn:

  1. Bieden van opvallende dienstverlening
  2. Versnelling transformatie/verduurzaming
  3. Richting geven aan samenwerken
  4. Groeiende en bloeiende organisatie
  5. Waarborgen financiële continuïteit

 

 

Webdesign: De Geus Internet