Rijksbegroting 2014; wat betekent dat voor woningcorporaties en voor u?

Helpt Elkander | 24 september 2013

Rijksbegroting 2014; wat betekent dat voor woningcorporaties en voor u?

Eind augustus 2013 hebben het kabinet en brancheorganisatie Aedes principe-afspraken gemaakt over de organisatie van het werkdomein van woningcorporaties, toezicht in de sector, de verhuurdersheffing en investeringen. Een aantal van deze afspraken, zoals de verhuurderheffing  is ook terug te vinden in de rijksbegroting voor 2014, die het Kabinet Rutte II presenteerde op dinsdag 17 september 2013.

Onderstaand vindt u een overzicht van de meeste relevante maatregelen voor woningcorporaties en waar u als huurder wat van zal merken. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.aedes.nl.

Huurbeleid

 • In 2014 wordt niet gekort op de huurtoeslag.
 • Het kabinet hervormt het stelsel van toeslagen en wil geleidelijk komen tot één toeslag per huishouden. Behalve de zorgtoeslag en het kindgebonden budget zal op termijn ook de huurtoeslag daarvan deel uitmaken.
 • Ook in 2014 is het voor woningcorporaties nog mogelijk de huren inkomensafhankelijk te verhogen. Eind 2014 ligt er een voorstel voor een huursombenadering.
 • Het woningwaarderingstelsel wordt vereenvoudigd door de WOZ-waarde beter op te nemen in het WWS-puntenstelsel.

Extra geld voor duurzaamheid en wonen en zorg

 • Uit het onlangs gesloten energieakkoord komt 400 miljoen euro beschikbaar voor corporaties om te investeren in energiebesparende maatregelen.
 • Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor wijkverpleegkundigen en 50 miljoen euro aan gemeenten voor de oprichting van sociale wijkteams. Beide maatregelen moeten het langer thuis wonen stimuleren.
 • In 2014 gaat het Revolving fund Energiebesparing verhuurders (RFE II) van start. Het kabinet stelt hier 75 miljoen voor beschikbaar. Dat moet aangevuld worden met 225 miljoen euro vanuit de markt. Over de inrichting en werking van het fonds is Aedes in gesprek met het ministerie van BZK.

Corporatiestelsel

 • Naar verwachting volgt er in 2014 nieuwe wet- en regelgeving ter versterking van het interne en externe toezicht op woningcorporaties.
Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten