• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Sancties en kansenlijst

Helpt Elkander is aangesloten bij de Sancties en Kansenlijst van de Eindhovense corporaties ’thuis, Trudo, Woonbedrijf en Wooninc. Gezamenlijk zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop we omgaan met huurders die in het verleden ernstige overlast of schade hebben veroorzaakt. Uitgangspunt is dat deze personen pas na een bepaalde tijd of als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, weer in aanmerking komen voor een nieuwe huurwoning.

Sancties en Kansenlijst

Om probleemhuurders te registreren, hanteren de samenwerkende corporaties een gezamenlijk computersysteem, de zogeheten 'Sancties en kansenlijst'. De Sancties en Kansenlijst is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Die heeft ingestemd met het gebruik ervan. De Stichting Sancties en Kansenlijst Eindhovense Corporaties houdt toezicht op het gebruik van de lijst en de opgestelde regels en voorwaarden.

Waarom?

De zogeheten Sancties en Kansenlijst wordt door de corporaties geraadpleegd om te kijken of er een huurovereenkomst kan worden aangegaan met de betrokken ex-huurders en of daar voorwaarden aan worden verbonden. Voor het gebruik van deze lijst hebben de corporaties een protocol gemaakt. Daarin staat exact omschreven wanneer een ex-huurder op de lijst geplaatst wordt, wanneer hij hiervan verwijderd moet worden en wat de consequenties zijn van plaatsing op de lijst. Daarnaast heeft de Sancties en Kansenlijst tot doel om een eenduidig systeem van sanctie en herkansing te bieden aan huurders die in het verleden problemen hebben veroorzaakt. De corporaties willen betrokken ex-huurders duidelijkheid bieden, gelijk behandelen en voorkomen dat ze voorgoed buiten de boot vallen. Tegelijkertijd kunnen probleemhuurders de kans krijgen om via een woonbegeleidingstraject toch in aanmerking te komen voor een huurwoning.

Werkwijze

Het vastleggen van gegevens gebeurt alleen door de corporatie die is benadeeld. De mate van de overlast en/of schade bepaalt de zwaarte van de sanctie. Daarover zijn afspraken gemaakt. Er zijn 3 categorieën: overlast, financiële schade en overig onrechtmatig gedrag. Na afloop van de sanctietermijn begint de huurder weer met een schone lei. Betrokken ex-huurders worden per brief geïnformeerd over het plaatsen van hun persoonsgegevens op de Sancties en Kansenlijst. In deze brief krijgt de betrokkene ook te horen welke sanctie wordt opgelegd. Dat kan inhouden dat de corporatie géén huurovereenkomst wil aangaan voor een bepaalde tijd of dit pas doet als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Geschillenregeling

Voor het geval huurders het niet eens zijn met de beslissingen die in het kader van de Sancties en Kansenlijst worden genomen, voorziet het Protocol in een geschillenregeling.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met onze medewerkers van team Klant en Markt via (040) 283 45 08 of via info@helpt-elkander.nl. Of lees de folder met de titel Sancties & Kansenlijst.

Webdesign: De Geus Internet