Huurverhoging 2017

Helpt Elkander verhoogt jaarlijks per 1 juli de huurprijzen. 

Regelgeving 2017
Jaarlijks stelt de overheid vast met welk percentage de huren verhoogd mogen worden. De afgelopen jaren mochten corporaties de huren extra verhogen afhankelijk van het inkomen. Vanaf 2017 geldt de huursombenadering. Uitgangspunt van de huursombenadering is dat de huurprijs meer in overeenstemming wordt gebracht met de kwaliteit van de woning, waarbij een maximale huursomstijging geldt van gemiddeld 1,3% (inflatie + 1%). Dit is inclusief het optrekken of verlagen van de huur na een verhuizing (huurharmonisatie). Om de doorstroming van de hogere inkomens uit de sociale huur te blijven stimuleren geldt op individueel niveau een huurverhoging van maximaal 2,8% voor huishoudens met een inkomen tot en met € 40.349 en maximaal 4,3% voor de hogere inkomens (boven € 40.349).

Beleid huurverhoging Helpt Elkander
Helpt Elkander heeft in overleg met het Huurdersplatform Helpt Elkander het volgende besloten voor de huurverhoging 2017:

-   we passen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe
-  
0% verhoging voor de huishoudens die nu al de streefhuur of meer dan de streefhuur betalen. De streefhuur is de huur die een nieuwe huurder gaat betalen. Bij het bepalen van de streefhuur houden we rekening met de betaalbaarheid van onze woningen en die prijs ligt dus lager dan de huurprijs die we eigenlijk zouden mogen vragen voor de woning.
-   1,025% voor de huishoudens die nu nog een prijs onder de streefhuur betalen tot een maximum van die streefhuur (indien door de 1,025% verhoging de huurprijs hoger wordt dan de streefhuur, berekenen we dus een lager percentage). 

Huurkrant Helpt Elkander 2017 ​

Meer informatie over de jaarlijkse aanpassing van de huur leest u in de Huurkrant Helpt Elkander 2017

Meer algemene informatie over de huurverhoging vindt u bij veelgestelde vragen

Uw persoonlijke huurverhogingsvoorstel

Voor 1 mei ontvangt u van ons een brief met uw persoonlijke huurverhogingsvoorstel per 1 juli 2017.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met het voorstel, dan kunt u een bezwaar indienen met het bezwaarformulier van de Huurcommissie. Hiervoor heeft u gegevens nodig die in de (nog te ontvangen) huurverhogingsbrief staan.
Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u bij veelgestelde vragen bezwaar indienen.

Huurverlaging voorstellen

Indien u een inkomensafhankelijke huurverhoging (of meer dan 1) heeft gehad en uw huishoudinkomen is daarna gedaald tot onder de € 34.678 of € 44.360 bruto per jaar (prijspeil jan. 2016), kunt u bij Helpt Elkander een voorstel tot huurverlaging indienen tot het niveau dat past bij uw lagere huishoudinkomen. Dus de huurprijs die u zou hebben zonder de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Meer informatie hierover vindt u bij veelgestelde vragen huurverlaging voorstellen.
 

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten